Small

Routes

1 - 2 hours.

Medium

Routes

Between 2 - 3 hours and a half.

Long

Routes

4 - 5 hours.

Routes

By Car

3 incredible routes around Gorbeia

OROZKO 

Plaza Zubiaur 
946 12 26 95 
turismo@gorbeialdea.com 
museoa.orozko@bizkaia.org 

MURGIA 

Plaza Bea-Murgia
945 43 04 40 
turismo@gorbeialdea.eus 

  • Facebook Gorbeia
  • Twitter Gorbeia